1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych od dnia 25 maja 2018 roku w wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Zmiany te wynikają z dostosowania do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  w celu zrealizowania zamówienia.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej superrdog.pl . Zgłoszenia na szkolenie JEDEN-NA-JEDEN może odbyć się telefonicznie, jednak po rozmowie i zakwalifikowaniu się na szkolenie należy wysłać zgłoszenie przez stronę superrdog.pl
 3. Warunkiem zapisu na szkolenie jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł na konto bankowe, podane w e-mailu zwrotnym, po wysłaniu zgłoszenia (dotyczy szkoleń grupowych). W przypadku szkoleń JEDEN-NA-JEDEN, opłaca uiszczana jest w całości przed pierwszym spotkaniem lub na koniec pierwszego spotkania konsultacyjnego.
 4. Właścicielem marki SUPERRDOG jest firma Marketing Group.
 5. Właściciel psa jest zobowiązany do posiadania książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniem.
 6. Pies powinien być wprowadzony na teren szkolenia na smyczy.
 7. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie.
 8. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń prowadzącego zajęcia.
 9. Zabrania się puszczania psów luzem bez wyraźnego polecenia trenera.
 10. Uczestnik szkolenia w czasie zajęć zapewnia psu smakołyki oraz wodę do picia.
 11. Zabrania się przychodzenia na zajęcia z psem w kolczatce czy łańcuszku zaciskowym.
 12. Zabrania się stosowania przemocy wobec psa podczas zajęć.
 13. Uczestnicy szkoleń dla psów są zobowiązani trenować z czworonogami pomiędzy zajęciami zgodnie z poleceniami trenera.
 14. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić poprzez email szkoleniesuperrdog@gmail.com
 15. W przypadku rezygnacji  na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia przysługuje zwrot całej uiszczonej kwoty.
 16. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia,w trakcie szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Szkoła SuperrDOG zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie. Dotycz to szkoleń grupowych i indywidualnych JEDEN-NA-JEDEN i wszystkich organizowanych zajęć.
 17. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczestnik szkolenia, po uzgodnieniu z trenerem, może odebrać zajęcia z następną grupą szkoleniową (dotyczy szkoleń grupowych). Odebrać można max 2 zajęcia. W przypadku szkolenia indywidualnego max. czas na wykorzystanie zajęć to 2-mce.
 18. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty najpóźniej na pierwszych zajęciach.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć oraz filmów wykonanych podczas szkolenia do celów marketingowych i szkoleniowych.
 20. Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych oraz szkoleniowych.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia lub przez psy uczestników szkolenia.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia, jeżeli na dany termin zgłosi się zbyt mała liczba osób.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora, o czym poinformuje zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem telefonicznie lub przez platformę Facebook