Administratorem danych osobowych  jest firma Marketing Group z siedzibą w Warszawie, prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo Przedsiębiorców („Administrator”).
 1. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych: szkoleniesuperrdog@gmail.com
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie oznacza wyrażenie zgody  na przetwarzanie ich przez Administratora ww celu:
  • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość i ewidencjonowaniu prowadzonej korespondencji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • prowadzenia działań marketingowych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • podjęcia czynności w celu zawarcia umowy z Szkoła dla Psów Superrdog w przypadku, jeśli jest Pani/Pan kandydatem do zatrudnienia, potencjalnym klientem lub potencjalnym kontrahentem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu zawarcia  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • podjęcia czynności przed zawarciem umowy, mających na celu skojarzenie i  zawarcie umowy z kontrahentem Szkoła dla Psów Superrdog w przypadku, jeśli jest Pan/Pani jego potencjalnym klientem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania przed zawarciem umowy w celu podjęcia czynności mających na celu  zawarcie umowy z kontrahentem Szkoła dla Psów Superrdog (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • wykonania wiążącej Panią/Pana umowy zawartej z Szkoła dla Psów Superrdog lub ich kontrahenta,  w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem/kontrahentem Szkoła dla Psów Superrdog lub występuje w imieniu klienta/kontrahenta Szkoła dla Psów Superrdog – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć nasz personel, podwykonawcy, kontrahenci oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, usługi bankowe, usługi doradcze i prawne, usługi pocztowe, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi przewozu), w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji i odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na wiadomość, a w po tym okresie do czasu realizacji interesu Administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na tej podstawie, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w zakresie zawierania i wykonywania umowy – do czasu zakończenia wykonywania tejże umowy oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednakże należy mieć świadomość, że niektóre z wymienionych tu żądań mogą wiązać się z uniemożliwieniem wykonania umowy lub odpowiedzi na zadane pytanie. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres Administratora. Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. Podanie danych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie.
 7. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
 8. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, b i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (dalej: RODO) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO –ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń .